Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος και Πληρωμής Μερίσματος

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς τους μετόχους της σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 2016, τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0510 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και συγκεκριμένα από μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

 

Το καθαρό μέρισμα ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου μερισμάτων 10% που θα λάβει κάθε μέτοχος, ανέρχεται σε 0,0459  ευρώ ανά μετοχή.

 

Από την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου  2016 οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος από διανομή κερδών διαχειριστικής χρήσης από 01.01.2014 εώς 31.12.2014 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 (record date).

 

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς  Α.Ε. ως εξής:

(i) Μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.

(ii) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή η είσπραξή τους δεν κατέστη δυνατή από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό της ATHEX CSD.

 

Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Θεματοφυλακής Θεσμικών Επενδυτών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στη διεύθυνση Παπαδά 4, 11525, Αθήνα, τηλ. 210 – 3288747.

 

 

Κατεβάστε εδώ Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος και Πληρωμής Μερίσματος το pdf.