Γνωστοποίηση Απόφασης για την Έναρξη του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η  εταιρία PAPERPACK  ΑΒΕΕ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει προς επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρίασή του την 26η Οκτωβρίου 2016, αποφάσισε την έναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με την απόφαση της από 25ης Οκτωβρίου 2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ως εξής: 

Η διάρκεια του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών αμέσως ή εμμέσως από την Εταιρεία, ορίζεται σε 24 μήνες, ήτοι από την 26.10.2016 μέχρι και την 25.10.2018.

Ως ανώτατο ποσοστό αγοράς ιδίων μετοχών, ορίζεται το προβλεπόμενο από τον Νόμο, ήτοι μέχρι της συμπλήρωσης ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές κρίνονται συμφέρουσες και το επιτρέπουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά της.

Ως ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας ορίζεται η τιμή των τεσσάρων  (4) ευρώ ανά μετοχή.

Ως κατώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας ορίζεται η τιμή των (0,30) ευρώ  ή τριάντα λεπτά του ευρώ ανά μετοχή.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δεν θα ξεπεράσουν το 25% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών των μετοχών.

 

Κατεβάστε εδώ Γνωστοποίηση Απόφασης για την Έναρξη του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών το pdf.