Γνωστοποίηση Αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή

Η Εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της Αποφάσεως 3/347/12.7.2005 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προέβη κατά την συνεδρίασή του της 06.09.2016 στον ορισμό ως εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρίας του κ. Κωνσταντίνου Θεοφίλη σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη.

Κηφισιά 06 Σεπτεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κατεβάστε εδώ Γνωστοποίηση Αλλαγής Εσωτερικού Ελεγκτή το pdf.